Thanksgiving Day

Introduction

When we study a language we are studying about the people who speak it and their culture, society, history...

Festivities are important to understand cultural features. For this reason we are going to learn a bit more about Thanksgiving Day.

Questions

1. Where is it celebrated?

2. When is it celebrated?

3. How do they celebrate the Thanksgiving Day?

4. Which are the Thanksgiving Day symbols?

5. What do they eat in this festivity?

6. Who does The President pardon in this celebration?

7. What do they express with this celebration?

Process

First of all read all the questions. Then, you should work in groups of four. Then answer the questions. An finally prepare an oral exposition to answer the big question. Be careful with grammar, vocabulary, pronunciation and fluency.

Resources

http://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving

http://www.thanksgiving-day.org/thanksgiving-day-celebration.html

http://www.christiananswers.net/q-eden/ednkc002.html

http://kids.nationalgeographic.com/Stories/PeoplePlaces/Thanksgiving-traditions

http://www.photodc.com/screensaver/Turkey/default.asp

Big question:

Can you explain to the rest of the classroom a popular celebration of your country? When, why and how do you celebrate it?

Idioms

BubbleShare: Share photos - Easy Photo Sharing

New technologies


Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació

Informe

- Les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l'educació suposen nous conceptes i relacions. Aquests nous conceptes actuen a tota la societat i a tots els nivells.

- Hem de fomentar i facilitar l’accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a tota la societat. En cas contrari, estaríem creant nous analfabets funcionals. Malgrat això sempre ens hem de preguntar si les estem utilitzam de forma correcta. O sigui que elles estiguin al nostre servei i no al contrari, no caure en la modernitat sense cap objectiu concret.

- Les noves tecnologies arrosseguen mites que cal analitzar argumentar.

- La frontera entre ciència, societat i tecnologia és fràgil, teixit sense costures (seamless web)

- Corrents com la Gestalt, la conductista i la psicologia cognitiva i constructivista fan aportacions molt concretes sobre els efectes que les noves tecnologies provoquen.


Moltes vegades la utilització de les noves tecnologies s'està centrant a la informació i no en el coneixement. Les possibilitats que se li concedeixen en moltes ocasions són sobredimensionades


Per a treure el màxim de profit a les TICs, o sigui hauríem de transformar els elements de l'acte instruccional. Julio Cabero Almenara ens diu: “seguir haciendo las mismas cosas y con las mismas referencias sólo con la diferencia de encontrarnos con tecnologías más potentes, solamente nos puede llevar a amplificar nuestros errores y extenderlos para que otros se enteren de las cosas que realizamos. Y una de esas transformaciones debe de realizarse en torno al profesorado”.


Una de les transformacions més significatives s'ha de donar en el professorat el qual haurà de desenvolupar nous rols com: consultors, mitjà d'informació facilitador d'aprenentatge, moderador, avaluador, tutor, orientador.


Entre tots haurem d'anar integrant les noves formes de fer i els nous escenaris."Querida, vivimos en una época de transición, dijo Adán,
mientras acompañaba a Eva fuera del Paraíso"

(William Ralph INGE)


Mapa Conceptual

Mapa Conceptual

Reflexions UOC

Qüestions de desenvolupament breu

1.¿Creus que el progrés en el coneixement tecnològic i científic determina i garanteix el progrés econòmic i social? Contesta clarament i justifica la resposta.

Sí. Només hem de fer una ullada al passat. Cada vegada que s'ha introduït un avanç tecnològic o científic a la societat la història de la humanitat ha canviat. Tant la revolució agrícola com la industrial van fer moure totes les bases socials i polítiques. Per tant, la revolució tecnològica que estem vivint també ho està fent. La gran diferència seria el ritme de canvi aquest progrés, tecnològic, és el més accelerat que hem viscut.


  1. ¿Estàs d’acord en què la constant fonamentació científica de les diferents tecnologies és garantia de la neutralitat ideològica d’aquestes tecnologies? Què en penses?

Estic convençuda de la neutralitat ideològica de les tecnologies però, no de les seves aplicacions. Tots utilitzem els avanços en benefici propi.

  1. Expressa el teu grau d’acord: Tenir present les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) abans, durant i després de qualsevol activitat d’ensenyament-aprenentatge és un requisit indispensable actualment.

No totes les activitats han de tenir un lligam amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació però, oblidar-se en un procés d'aprenentatge d'un alumne del coneixement de les TIC seria, avui dia, mutilar-lo.

  1. ¿Quines són les causes que originen els profunds canvis que estem patint en tots els àmbits en els darrers anys?

Sense cap dubte la revolució tecnològica.

  1. Defineix en una frase i digues quin és l’objecte d’estudi, en una segona frase, de la Tecnologia Educativa

La tecnologia educativa és una eina per complementar la metodologia del professor/a i d'ajut per al alumne/a.

L'estudi de la Tecnologia Educativa comporta acostar-nos a la nostra realitat i no convertir-nos en analfabets funcionals.

  1. Posa un exemple de transmissió de coneixement i un altre de construcció del coneixement

El professor transmet el coneixement en una classe magistral “out put”. Professor i alumne arriben a un coneixement: “in put”.

  1. Expressa el teu grau d’acord amb la següent afirmació i argumenta el perquè: “El context és part del coneixement que la persona utilitza per tal d'explicar i donar sentit a una idea".

Estic totalment d'acord. És bastant difícil explicar-li a un nen de la selva brasilera per a què serveix el Edu365 o bé que es facin una idea dels 30 tipus de neu que diferencien els esquimals.


10.Comenta el teu grau de compromís en relació als coneixements previs que has reflectit en aquest document. Fins a quin punt creus que els defensaries davant d’un tribunal? Creus que poden canviar els teus esquemes en un futur proper?

Els meus esquemes poden canviar de la mateixa manera que les meves idees, però estic convençuda del que he reflectit en el document en quant a les opinions. No estic tan convençuda del mapa conceptual del que segur se li podria treure més profit. Els meus coneixements sobre conceptes de les TICs no arriben a més. En canvi sí sóc una profunda seguidora de les TICs a la pràctica. El fet de ser administradora del meu propi espai “moodle” a l'escola i introduir Tics a moltes de les meves activitats docents en fan una defensora d'aquesta nova vessant del procés d'ensenyament aprenentatge.


Conclusions

Quines primeres impressions reps en realitzar aquesta primera activitat?

És la primera vegada que hem matriculo a la UOC i com sabia que al començament estaria bastant perduda vaig decidir triar, com a mínim, assignatures que hem fossin atractives. Sóc una fanàtica de les TICs però em costa molt fer filosofia, sóc més bé pràctica.

Aquest primer qüestionari m'ha semblat molt teòric però al mateix temps correcte ja que es tractava d'un primer acostament als nostres coneixements. Espero que no hàgim d'enraonar donant-li masses voltes a la teoria.

miércoles, 8 de julio de 2009
What is it?
You feed it, it lives, you give it something to drink, it dies.
...the fire...